Anunt concurs Arhivar si Inspector debutant (Sef SVSU)

Primăria comunei Berzunti, judeţul Bacău, organizează in data de 18.03.2019 la sediul primăriei concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi contractual vacante :

–   arhivar – perioada nedeterminata – Compartiment Resurse Umane, Relații cu Publicul, Arhivă și Secretariat ;

–  inspector debutant (Șef SVSU) – perioada nedeterminată – Compartiment Protecție Civilă.

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE

PENTRU POSTUL DE ARHIVAR

Experiență necesară, studii, abilități:

– Studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;

– Vizita medicală anuală actualizată;

– Capacitate de organizare și prioritizare a muncii;

– Creativitate și spirit de inițiativă;

PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DEBUTANT (ȘEF SVSU)

Experiență necesară, studii, abilități:

– Studii superioare absolvite cu diplomă;

– pemis de conducere categegoria B;

– Vizita medicală anuală actualizată;

– Capacitate de organizare și prioritizare a muncii;

– Creativitate și spirit de inițiativă;

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE :

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea anunțului conform art. 19, alin (1) din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

CONCURSUL SE VA DESFĂŞURA DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM :

21.02.2019 – afișarea anunţului pentru concurs,

25.02.2019 – 08.03.2019 ora 14:00 – depunere dosare concurs;

11.03.2019 – 12.03.2019 ora 15:00 – selectia dosarelor;

18.03.2019 ora 11:00 – susţinerea probei scrise;

20.03.2019 ora 10:00 – susţinerea interviului.

BIBLIOGRAFIE:

PENTRU POSTUL DE ARHIVAR

Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si formatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217 / 1996;

Legea  nr. 16/1996 Legea Arhivelor Nationale;

Legea nr. 138/2013 Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 16 / 1996;

Legea nr. 215/2001 Legea administratie publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Legea nr. 319/2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca actualizată;

PENTRU POSTUL DE INSPECTOR DEBUTANT (ȘEF SVSU)

Legea nr. 215/2001 Legea administratie publice locale,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

Legea nr. 319/2006 Legea privind securitatea si sanatatea in munca actualizată;

O.G. nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență.

HOTĂRÂRE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenţă voluntare

ORDIN nr. 1.184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi asigurarea activităţii de evacuare în situaţii de urgenţă.

LEGE nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Ordinul MAI nr. 96/2016 privind constituirea, încadrarea şi dotarea SVSU si SPSU. 

Persoana de contact: Noghi Oana


  Nume Data Fișier
Rezultat_proba_scrisa_arhivar.pdf 18/03/2019 Descarcă
19-03-20-12-04-04Anunt_interviu.pdf 20/03/2019 Descarcă
Raportul_Final_Concurs_Arhivar.pdf 21/03/2019 Descarcă