Rezultatul soluţionării contestaţiei la proba interviu din cadrul concursului organizat pentru ocuparea postului de Tehnician asistență socială

Având în vedere contestaţia înregistrată la Primăria Comunei Berzunți cu nr. 570/05.02.2018 şi în temeiul art. 32 alin. (2) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, comisia de soluţionare a contestaţiilor, numită prin Dispoziția nr. 5/15.01.2018, comunică următorul rezultat:

Nr. crt. Numele şiprenumele candidatului Punctaj interviu– comisia de concurs Rezultatulsoluţionării contestaţiei
1 TIFAN MIRELA 7,00 Se respinge contestaţia

Analizănd întrebările şi răspunsurile, dnei Tifan Mirela conform planului de interviu și a punctajului acordat cu respectarea criteriilor de evaluare de către comisia de examinare răspunsurile au fost evaluate si notate corespunzator, aceasta fiind admisa.

Pentru aceste motive punctajul contestatarei rămâne neschimbat.

Potrivit a art. 34 alin. (1), lit. (b) din Regulamentul – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G. nr. 286/2011, contestația se respinge.

Afişat astăzi 06.02.2018 , ora 10:30 la sediul Primăriei Comunei Berzunţi.