Anunț concurs Inspector debutant:

Primăria comunei Berzunţi cu sediul în Berzunţi, judeţul Bacău organizează concurs de recrutare în data de 19.08.2019 proba scrisă şi în data de 21.08.2019 interviul, pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacantă, inspector, cl. I-a, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Buget, Contabilitate, Venituri.

Locul desfăşurării concursului este la sediul Primăriei comunei Berzunţi.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în perioada 19.07.2019 – 07.08.2019 şi cuprinde următoarele documente: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008; curriculum vitae (model european), copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; cazierul judiciar; adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspunderecă nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

           Relaţii suplimentare la numărul de telefon 0234/366.000.

            Persoană de contact: secretarul comunei, Irimia Mirela.

I. Bibliografie pentru ocuparea 1 funcţie publică de execuţie – inspector- (debutant)

1.      Constituţia României;

2.      Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, modificata si completata;

3.      Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcţionarilor publici, republicata;

4.      Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata modificată şi completată;

5.      Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public ;

6.      Legea  nr. 227/2015 privindCod fiscal;

7.      Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

8.      Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice;

9.      Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii.

10.  O.U nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.


  Nume Data Fișier
Anunț 19/07/2019 Descarcă
Rezultat selectie dosare Inspector debutant 12/08/2019 Descarcă
Anunt rezultat proba scrisa Inspector debutant 19/08/2019 Descarcă
Anut proba interviu 21/08/2019 Descarcă
Raport final 23/08/2019 Descarcă